Электронная площадка Киевской агропромышленной биржи
Поиск:     
искать в найденном
Расширенный поиск
Логин:
Пароль:

забыли пароль?
Главная
Порядок участия в аукционе
Контакты Регистрация    

  Корзина

(нет товаров)

 
 

  Каталог

 
  Контакты
  Конференц-услуги. click here >
  CЕКЦИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ (Внимание формирование Категорий и предложений)
  Специализированная литература
  Электронная площадка Киевской агропромышленной биржи. Порядок участия в аукционе
  Он-лайн Заявка
  Предложения для сотрудничества
 

  Изменить валюту

 
Пожалуйста, выберите валюту:
 

  Новости

 
15.02.2013
Товарная биржа «Киевская агропромышленная биржа» начинает тестовые торги в электронной торговой системе

25.10.2013
Товарная биржа ,,Киевская агропромышленная биржа,, входит в зону свободной межбиржевой торговли МТС «Зеленый коридор»

17.12.2012
Приглашаем к сотрудничеству банки, автосалоны.

Все новости...

Подписаться на новости:

 

  Голосование

 
  

 

  Язык

 
 
Регламент проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна неплатоспроможних банків на ТОВАРНІЙ БІРЖІ «КИЇВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА» (https://kapb.in.ua)

Визначення термінів
В цьому Регламенті терміни, якщо інше не випливає з їх суті, вживаються в таких значеннях:
банк – неплатоспроможний банк, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
електронні торги – торги або аукціони, які здійснюються в електронній формі на електронному майданчику з метою продажу майна неплатоспроможних банків відповідно до цього Регламенту;
замовник – Фонд або уповноважена особа Фонду, якій відповідним рішенням виконавчої дирекції Фонду делеговано частину або всі повноваження Фонду як тимчасового адміністратора або ліквідатора неплатоспроможного банку;
організатор – ТОВАРНА БІРЖА «КИЇВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА», 01004, м.Київ, вул. Червоноармійська, 5, група приміщень 6б, 5 поверх.
електронна торгова система (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення торгів (аукціонів) в електронній формі та встановлення їх результатів;
веб-сайт – сторінка в мережі Інтернет (https://kapb.in.ua), на якій організатор за допомогою електронно-торгової системи проводить електронні торги;
особистий кабінет – складова чистина ЕТС, яка дозволяє замовнику та учаснику торгів здійснювати передбачену цим Регламентом діяльність в ЕТС;
Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
лот – окремо визначене майно або його сукупність, інформація про яке наведена в одному оголошенні про проведення електронних торгів;
майно – будь-яке майно (матеріальні та нематеріальні активи) неплатоспроможного банку, у тому числі право вимоги за кредитними договорами та майно щодо обороту якого встановлено обмеження;
початкова ціна продажу – ціна лоту, визначена замовником, з якої починається процедура електронних торгів;
користувач – будь-яка фізична чи юридична особа зареєстрована в ЕТС, в порядку встановленому цим Регламентом;
учасник торгів – фізична особа, що має повну дієздатність або юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка є зареєстрованим користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом або законодавством, сплатила реєстраційний та/або гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації відповідно до цього Регламенту, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію учасника торгів та індивідуальний код учасника;
індивідуальний код учасника – набір цифр, що присвоює ЕТС автоматично учаснику торгів після підтвердження його реєстрації;
переможець торгів – учасник торгів, який запропонував на час закінчення електронних торгів найвищу ціну за лот та визнаний організатором переможцем електронних торгів;
повідомлення – офіційна інформація, що надсилається учасникам торгів про будь-які процеси, що проходять за їх участі в ЕТС;
гарантійний внесок – гарантійне грошове забезпечення, яке є складовою заходів, що вживаються організатором для забезпечення виконання зобов’язань учасниками, та вноситься учасниками торгів на розрахунковий рахунок організатора для участі у електронних торгах у розмірі 10 відсотків від початкової ціни продажу;
винагорода організатора – сума винагороди організатора за організацію та проведення електронних торгів, розмір якої вказується в оголошенні про проведення торгів (аукціону) та на сторінці кожного лоту і яка сплачується переможцем торгів організатору додатково до суми коштів, яка запропонована переможцем торгів за кожен придбаний лот (Додаток1 до цього Регламенту).

1. Загальні положення
1.1. Цей Регламент розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про товарну біржу», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення), Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23.07.2012 №12, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.08.2012 за №1364/21676 та інших нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Правил торгівлі на ТОВАРНІЙ БІРЖІ «КИЇВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА.
1.2. Регламент регулює правові відносини, що виникають між замовником, учасниками електронних торгів та організатором під час проведення торгів (аукціону) в електронній формі з реалізації майна банків щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
(далі – Фонд) прийнято рішення про початок процедури ліквідації, та встановлюють порядок підготовки, реєстрації учасників торгів (аукціону), проведення торгів (аукціону), оформлення їх результатів та відповідальність за порушення Регламенту.
1.3. Метою проведення торгів (аукціону) в електронній формі є забезпечення реалізації майна неплатоспроможних банків з отриманням максимальної виручки у найкоротший строк у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку.
1.4. Будь-який учасник, який реєструється для участі в торгах (аукціоні), підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом та визнає його.
1.5. Цей Регламент є обов’язковим до виконання учасниками електронних торгів.

2. Стадії проведення електронних торгів
2.1. Електронні торги складається з наступних стадій:
- підготовка до проведення електронних торгів;
- оголошення інформації про проведення електронних торгів;
- реєстрація учасників торгів;
- проведення електронних торгів;
- визначення переможця електронних торгів та укладання з ним договору купівлі-продажу.

3. Особливості використання Електронної торгової системи
3.1. Для коректного та стабільного функціонування ЕТС необхідно виконувати мінімальні вимоги до апаратного, програмного забезпечення та до каналу Інтернет, визначені в цьому Регламенті.
3.2. ЕТС забезпечує:
- можливість та безперебійну роботу з проведення електронних торгів ;
- прийом заяв про участь в електронних торгах від учасників торгів;
- надання учасникам необхідної інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговування запитів учасників;
- приймання, обробку та передачу інформації від замовника, учасників торгів та організатора;
- захист інформації, що стосується участі в електронних торгах від втрати або несанкціонованого доступу, неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;
- можливість відтворення електронних документів у паперовому вигляді;
- формування та підтримку баз даних про перебіг та результати електронних торгів з фіксацією часу подання учасниками торгів пропозиції та вчинення інших дій в ЕТС;
- виконує інші функції, передбачені цим Регламентом.
3.3. Учаснику торгів та замовнику забороняється:
- допускати сторонніх осіб до автоматизованого робочого місця;
- вчиняти дії спрямовані на використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою проникнення в середовище операційної системи ЕТС та несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи ЕТС (злом, атака тощо) або на дискредитацію організатора;
- залишати автоматизоване робоче місце без виходу з ЕТС;
- вчиняти інші дії, що створюють передумови для виникнення збоїв в роботі ЕТС.
3.4. Учасник торгів повинен вживати заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС, зокрема забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з робочого місця учасника, негайно повідомляти організатора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.
3.5. Організатор має право призупинити технічний доступ учасника торгів до ЕТС або обмежити (повністю або частково) повноваження користувача з доступу до ЕТС у випадку порушення учасником торгів цього Регламенту, у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника торгів до ЕТС, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню ЕТС. Технічний доступ учасника торгів до ЕТС може бути відновлено тільки після врегулювання ситуації, що склалася.
3.6. Організатор не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх повноважень учасниками торгів за цим Регламентом, що є наслідком наступних обставин: технічних збоїв, що виникли внаслідок несправності або відмови обладнання (ПК), несправності і відмови систем зв’язку, енергопостачання тощо з боку учасника торгів.
3.7. Учасник торгів приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних).
3.8. Будь-яка дія вчинена в ЕТС з автоматизованого робочого місця учасника торгів або замовника вважається такою, що вчинена відповідною особою, навіть за умови відсутності такої особи на автоматизованому робочому місці.
3.9. Організатор не несе відповідальності перед будь-якими особами за протиправне використання паролю та логіну третіми особами.

4. Підготовка до електронних торгів
4.1. Після підписання відповідного договору між замовником та організатором, останній відкриває замовнику Особистий кабінет та надає право доступу до нього.
4.2. Електронні торги проводяться організатором на підставі відповідної заявки замовника (договору) про проведення електронних торгів.
4.3. Заявка на проведення електронних торгів (проект договору) може бути сформована в ЕТС через Особистий кабінет. ЕТС забезпечує можливість редагування та друку сформованої заявки на проведення електронних торгів (проекту договору).
4.4.Заявка на проведення електронних торгів (договір) повинна відповідати затвердженим виконавчою дирекцією Фонду умовам відкритих торгів відчуження майна банку, що включено до переліку продажу майна.
4.5. У Заявці на проведення електронних торгів (договорі) обов’язково зазначається:
4.5.1. умови проведення електронних торгів, в тому числі, порядок проведення торгів відповідно до статті 51 Закону та глави 11 Розділу V Положення (можливість проведення торгів з можливістю зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу, розмірів гарантійного внеску та/або кроку торгів);
4.5.2. назву, опис та іншу потрібну інформацію про майно;
4.5.3. розподіл майна, вказаного в п.4.5.2 Регламенту по лотах;
4.5.4. початкова ціну продажу майна (лоту);
4.5.5. перелік кваліфікаційних вимог до учасників торгів (наявність відповідного права, ліцензій, дозволів тощо) у разі, якщо продажу підлягає майно щодо обороту якого встановлено обмеження.
4.6. Заявка може складатися щонайменше з одного лоту і може включати продаж такого майна як:
- Автотранспорт;
- Нерухоме майно;
- Сільськогосподарська продукція;
- Будівельні матеріали;
- Офісна техніка;
- Виробниче обладнання;
- Корпоративні права;
- Право вимоги;
- ЦМК;
- Мультилот (лот, що містить різні типи майна).
4.7. Замовник та організатор може через Особистий кабінет переглядати та роздруковувати, і, до моменту публікації оголошення про проведення електронних торгів, редагувати всі раніше сформовані заявки на проведення електронних торгів.
4.8. На підставі відповідної заявки (договору) в ЕТС формуються лоти щодо проведення конкурсу, в яких зазначається вся інформація, передбачена в цьому Регламенті.
4.9. Інформація про лот містить:
- номер лоту;
- назву лоту, опис лоту та іншу необхідну інформацію: місцезнаходження майна, документи, що підтверджують наявність права власності та ін.;
- початкову ціну продажу;
- можливість зниження ціни під час проведення електронних торгів та інформацію про встановлення мінімальної ціни продажу;
- розмір гарантійного та реєстраційного внесків;
- банківські реквізити організатора для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;
- умови проведення електронних торгів, у тому числі й щодо переліку кваліфікаційних вимог до учасників торгів (наявність відповідного права, ліцензій, дозволів тощо) у разі, якщо продажу підлягає майно щодо обороту якого встановлено обмеження;
- крок торгів;
- розмір винагороди організатора;
- текст оголошення про проведення електронних торгів в друкованих засобах масової інформації, після його оприлюднення;
- порядок та кінцевий термін прийняття заяв про участь в торгах;
- час та місце особистого ознайомлення з майном;
- дату та час проведення торгів (строк проведення електронних торгів);
- правила проведення електронних торгів.
4.10. Заявка на проведення електронних торгів вважається прийнятою з моменту її підписання замовником та організатором. З цього часу інформація про продаж лоту оприлюднюється на веб-сайті організатора.

5. Оголошення інформації про проведення електронних торів
5.1. Організатор, за погодженням з замовником, забезпечує складання тексту оголошення про проведення електронних торгів (аукціону).
5.2. Оголошення повинно містити:
- номер, назву лоту та іншу потрібну інформацію про майно;
- початкову ціну продажу;
- умови проведення торгів (аукціону);
- порядок та кінцевий термін прийняття заяв про участь в торгах ;
- час та місце особистого ознайомлення з майном;
- дату та час проведення торгів (тривалість електронних торгів);
- адресу, номер телефону та час роботи організатора ;
- адресу веб-сайту, на якому проводяться електронні торги.
5.3. Організатор забезпечує публікацію оголошення про проведення електронних торгів в друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду, та на веб-сайті організатора не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення електронних торгів.

6. Допуск осіб до участі в електронних торгах
6.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот зобов’язана, якщо цього не було зроблено раніше, отримати статус користувача ЕТС, для чого повинна пройти первинну реєстрацію в ЕТС на веб-сайті.
6.2. Для реєстрації учасником електронних торгів, користувач ЕТС подає через веб-сайт організатора заяву про участь в електронних торгах, всі поля якої мають бути заповнені.
6.2.1. Учасниками електронних торгів, предметом яких є відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення можуть бути виключно користувачі – юридичні особи, які отримали статус фінансової установи відповідно до законодавства України (банки та небанківські фінансові установи), крім кредитних спілок.
6.2.2. Учасниками електронних торгів, предметом яких є майно щодо обороту якого встановлено обмеження, можуть бути виключно користувачі, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи.
6.3. До заяви про участь в електронних торгах користувач ЕТС додає:
6.3.1. Для участі в електронних торгах предметом яких є рухоме та/або нерухоме майно:
- скан-копії правовстановлюючих документів (для юридичних осіб) або паспорту та облікової картки платника податків (для фізичних осіб). Вичерпний перелік документів наведено в оголошенні про проведення електронних торгів та на сторінці відповідного лоту;
- довіреність від фізичної або юридичної особи на право представляти на електронних торгах інтереси цієї фізичної або юридичної особи (у разі необхідності);
- докази сплати реєстраційного та гарантійного внесків (платіжне доручення, квитанція тощо).
6.3.2. Для участі в електронних торгах, предметом яких є відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення:
- докази сплати гарантійного та реєстраційного внеску;
- завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- завірена копія установчих документів (статут, установчий договір або договір про створення підприємства);
- завірена копія рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи учасника конкурсу про намір взяти участь у конкурсі;
- завірена копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо учасник конкурсу є небанківською фінансовою установою);
- завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо учасником конкурсу є банк);
- завірена копія свідоцтва платника ПДВ та/або витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь у конкурсі (якщо учасник конкурсу зареєстрований платником ПДВ);
- довідку про банківські та інші реквізити учасника конкурсу із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична особа, якщо вона є не платником ПДВ;
- довіреність від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на конкурсі інтереси цієї юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів та участь у конкурсі та підпису договорів);
- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язання та/або договорами купівлі-продажу майна (активів) на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).
6.3.3. Для участі в електронних торгах, предметом яких є майно щодо обороту якого встановлено обмеження, користувачі додають документи, вичерпний перелік яких наводиться в оголошення про проведення електронних торгів та на сторінці відповідного лоту.
6.4. Сплата реєстраційного та гарантійного внесків.
6.4.1. Розмір реєстраційного внеску зазначено в Додатку №1 до цього Регламенту.
6.4.2. Розмір гарантійного внеску становить 10 (десять) відсотків від початкової вартості лоту.
6.4.3. Користувач ЕТС сплачує реєстраційний та гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо в ЕТС за допомогою платіжних систем.
6.4.4. Виконавчою дирекцією Фонду може бути встановлено інший розмір гарантійного внеску та наведено в оголошенні про проведення електронних торгів. В такому випадку, розмір гарантійного внеску зазначається Організатором в оголошенні про проведення електронних торгів та на сторінці відповідного лоту.
6.5. У разі відсутності можливості додання до заяви всіх документів, заявник має право зберегти заяву та в будь-який момент через Особистий кабінет повернутись до її редагування.
6.6. Заява про участь в електронних торгах та додані до неї документи зберігаються в Особистому кабінеті та заявник має право до її відправлення організатору переглядати заяву та додані до неї документи, редагувати її, долучати, змінювати або видаляти додані документи, або видалити заяву про участь в електронних торгах.
6.7. Одна особа має право брати участь в електронних торгів щодо необмеженої кількості лотів. Реєстрація учасника здійснюється по кожному лоту окремо.
6.8. Після заповнення заяви та долучення до неї скан-копій усіх документів, заявник, натискаючи в Особистому кабінеті навпроти відповідного лоту на кнопку “Надіслати”, підтверджує вірність поданої заяви та повноту доданих документів. Після цього, до моменту завершення розгляду організатором заяви, заявник має право лише переглядати подані документи.
6.9. Підтвердження про те, що організатор отримав заяву, надсилається заявнику у вигляді повідомлення в Особистий кабінет та на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про участь в електронних торгах.
6.10. Заява про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в оголошенні про проведення аукціону. Після завершення зазначеного терміну, заяви організатором не приймаються.
6.11. На письмову вимогу Організатора, заявник зобов’язаний надати заяву про участь в електронних торгах та доданих до неї документів в документальному вигляді.
6.11.1. У разі проведення електронних торгів предметом яких є право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення або інше майно щодо обороту якого встановлено обмеження, заявник зобов’язаний не пізніше кінцевого терміну прийняття заяв про участь в електронних торгах подати Організатору заяву про участь в електронних торгах та документи, які до неї додаються в документальному вигляді за адресою, вказаною в оголошенні про проведення електронних торгів.
6.12. Заява про участь в електронних торгах та документи, які до неї додаються, повинні бути завірені підписом фізичної особи або керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи) і печаткою цієї юридичної особи (за наявності).
6.13.Користувач ЕТС може в порядку, визначеному Цивільним кодексом України, уповноважити будь-яку фізичну чи юридичну особу приймати участь у електронних торгах від його імені. В такому випадку, представник фізичної або юридичної особи вчиняє в ЕТС всі дії (реєстрація користувача ЕТС, учасника торгів, сплата реєстраційного та гарантійного внесків тощо) від імені особи, яку він представляє. Одна особа не може бути представником різних учасників торгів по одному лоту.
6.14. Організатор забезпечує ретельну перевірку заяви про участь в електронних торгах та документів, які додані до неї на їх відповідність вимогам цього Регламенту.
6.15. Організатор зобов’язаний розглянути заяву про участь в електронних торгах не пізніше наступного робочого дня після її отримання організатором, але не пізніше закінчення строку на подання заяв про участь в електронних торгах.
6.16. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам цього Регламенту організатор повідомляє про це заявника та, після надходження гарантійного та реєстраційного внеску на банківський рахунок організатора, допускає заявника до електронних торгів.
6.17. Організатор відмовляє в допуску заявника до електронних торгів з наступних підстав:
6.17.1. заява про участь в електронних торгах та/або додані до неї документи не відповідають вимогам, встановленим законодавством, цим Регламентом та оголошенням про проведення аукціону;
6.17.2. неподання або подання не всіх документів, згідно з наведеного переліку в оголошенні про проведення електронних торгів, або подання недостовірних відомостей в цих документах;
6.17.3. на час завершення часу прийому заяв про участь в електронних торгах не підтверджено зарахування гарантійного та реєстраційного внесків на банківський рахунок організатора;
6.17.4. заяву подано особою, яка, відповідно до законодавства та цього Регламенту, не має права приймати участі в торгах (аукціоні) щодо конкретно визначеного майна.
6.18. Про результати розгляду заяви про участь в електронних торгах організатор повідомляє заявника в Особистий кабінет та на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про участь в електронних торгах.
6.19. В повідомленні про допуск заявника до електронних торгів організатор обов’язково вказує присвоєний індивідуальний код учасника під яким останній бере участь в електронних торгах та подає цінові пропозиції щодо вартості лоту.
6.20. В повідомленні про відмову в допуску до електронних торгів організатор обов’язково вказує підстави та мотиви відмови. Такий учасник після усунення виявлених недоліків має право до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в електронних торгах повторно подати заяву в порядку, передбаченому цим Регламентом.
6.21. Відмова в реєстрації учасника торгів з інших підстав не допускається. Відмова в реєстрації учасника торгів може бути оскаржена до суду.
6.22. Зареєстрований учасник має право в будь-який час на його вимогу ознайомитись з майном, що є предметом лоту, який виставлено на торги (аукціон).
6.23. Зареєстрований учасник торгів може відкликати свою заяву про участь в електронних торгах не пізніше часу завершення прийому заяв про участь в електронних торгах. У разі відкликання заяви про участь в електронних торгах, організатор повертає такому учаснику гарантійний внесок.
6.24. Відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню, доки не визначено переможця торгів.

7. Проведення електронних торгів
7.1. Електронні торги проводяться окремо за кожним лотом на веб-сайті організатора за наявності хоча б одного зареєстрованого учасника, якщо інше не вказано в оголошенні про проведення торгів (аукціону).
7.2. Тривалість електронних торгів.
7.2.1.Тривалість електронних торгів – проміжок часу, протягом якого зареєстровані учасники торгів можуть подавати цінові пропозиції.
7.2.2. Інформація про тривалість електронних торгів (час початку та завершення електронних торгів) оприлюднюється в оголошенні про проведення торгів (аукціону) в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті організатора.
7.2.3. В будь-якому випадку електронні торги не може бути розпочато раніше ніж через 10 робочих днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про проведення торгів (аукціону) в друкованих засобах масової інформації.
7.3. За 10 хвилин до початку електронних торгів організатор надсилає учасникам торгів в Особистий кабінет та на адресу електронної пошти учасників торгів, повідомлення про початок електронних торгів. Вказане повідомлення також містить повну адресу сторінки веб-сайту, на якій проходять електронні торги.
7.4. Внесення учасниками торгів цінових пропозицій.
7.4.1. Учасники електронних торгів подають цінові пропозиції починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону). Кожна наступна цінова пропозиція повинна перевищувати попередню на крок торгів (аукціону). Учасник торгів не має права вносити нову цінову пропозицію, якщо актуальна на даний час цінова пропозиція внесена цим же учасником.
7.4.2. Крок торгів (аукціону) обов’язково вказується в оголошенні про проведення торгів (аукціону) в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті організатора.
7.4.3. Учасник вносить цінову пропозицію щодо вартості лоту на сторінці проведення електронних торгів шляхом натискання кнопки «Зробити ставку». З метою уникнення внесення учасником торгів помилкової цінової пропозиції або випадкового натискання кнопки «Зробити ставку», учаснику торгів пропонується у випливаючому вікні підтвердити свою цінову пропозицію, натиснувши кнопку «Підтвердити ставку». Без натискання кнопки «Підтвердити ставку» або натиснувши кнопку «Відмовитись від ставки», учасник торгів вважається таким, що не вніс цінової пропозиції.
7.4.4. Учасники торів мають право неодноразово подавати свої цінові пропозиції. При цьому, організатор забезпечує рівноцінну можливість усім учасникам торгів для надання цінових пропозицій під час проведення електронних торгів.
7.4.5. Учасники торгів подають свої цінові пропозиції під індивідуальним кодом учасника, присвоєним організатором учаснику торгів при його реєстрації учасником торгів.
7.4.6. Цінова пропозиція учасника торгів вважається внесеною в момент натискання учасником кнопки «Підтвердити ставку».
7.4.7. Учасникам торгів слід мати на увазі:
- якщо кнопку «Зробити ставку» натиснуто до завершення електронних торгів, а кнопку «Підтвердити ставку»- після завершення, то цінова пропозиція учасника торгів вважається такою, що не внесена.
- якщо учасник торгів натиснув кнопку «Зробити ставку» проте, до натискання кнопки «Підтвердити ставку», інший учасник торгів вніс та підтвердив цю ж цінову пропозицію, то першому учаснику буде відмовлено в прийнятті його цінової пропозиції.
7.5. Використання послуги «Купити не дорожче».
7.5.1. Після початку проведення електронних торгів учасник торгів має право підключити послугу «Купити не дорожче».
7.5.2. Функція «Купити не дорожче» полягає в тому, що ЕТС автоматично, без необхідності особистої участі учасника торгів під час проведення електронних торгів, вносить цінові пропозиції щодо вартості лоту, кратні кроку аукціону, не перевищуючи максимальної суми, вказаної учасником.
7.5.3. Активація послуги здійснюється шляхом натискання учасником торгів кнопки «Купити не дорожче». Після натискання кнопки учаснику торгів пропонується ввести у відповідне поле максимальну суму, до якої ЕТС буде в автоматичному режимі підвищувати(вносити) цінову пропозицію учасника торгів.
7.5.4. Про активацію послуги «Купити не дорожче» учасник торгів отримує повідомлення в Особистий кабінет та на адресу електронної пошти учасника торгів.
7.5.5. В момент активації послуги «Купити не дорожче» ЕТС в автоматичному режимі вносить від імені учасника торгів, який активує послугу, цінову пропозицію, якщо актуальна на цей час цінова пропозиція внесена іншим учасником торгів, або цінова пропозиція ще не вносились жодним із учасників. У разі, якщо на момент активації послуги «Купити не дорожче» актуальною є цінова пропозиція, внесена учасником торгів, який активує послугу, то ЕТС вносить наступні цінові пропозиції лише у разі, якщо інший учасників торгів вносить більшу цінову пропозицію.
7.5.6. ЕТС вносить наступні цінові пропозиції від імені учасника, який активував послугу «Купити не дорожче» через 10 секунд від моменту внесення іншим учасником вищої цінової пропозиції.
7.5.7. У разі, якщо послуга «Купити не дорожче» активована декількома учасниками торгів, то внесення ЕТС від імені таких учасників цінових пропозицій здійснюється в порядку черговості активації ними послуги.
7.5.8. У разі, якщо цінова пропозиція, внесена іншим учасником торгів вища або дорівнює максимальній сумі цінової пропозиції, вказаній учасником торгів під час активації послуги «Купити не дорожче», то ЕТС повідомляє такого учасника про вичерпання наступних цінових пропозицій у послузі «Купити не дорожче» та йому пропонується вносити цінові пропозиції в звичайному режимі, шляхом натискання кнопки «Зробити ставку» або повторно активувати послугу «Купити не дорожче», внісши більш високий розмір максимальної суми цінової пропозиції.
7.5.9. Повідомлення про внесені ЕТС від імені учасника, який активував послугу «Купити не дорожче», цінові пропозиції надсилаються в Особистий кабінет такого учасника. А про досягнення максимальної суми цінової пропозиції та припинення послуги ще й на адресу електронної пошти учасника торгів.
7.5.10. Учасник торгів має право в будь-який момент відмовитись від послуги. Відмова здійснюється шляхом натискання кнопки «Відмовитись від послуги» в меню послуги.
7.6.ЕТС надсилає учаснику торгів в Особистий кабінет повідомлення про його цінову пропозицію, яке повинно містити повну адресу сторінки веб-сайту, на якій проводяться електронні торги, запропоновану учасником торгів ціну, час отримання ЕТС цінової пропозиції, а також час розміщення цінової пропозиції учасника торгів на сторінці веб-сайту або повідомлення про відмову в прийнятті цінової пропозиції із зазначенням причин такої відмови.
7.7. У разі виникнення спору відносно часу внесення учасником торгів цінової пропозиції, беруться до уваги показники часу, які міститься на веб-сайті організатора.
7.8.Строк проведення електронних торгів закінчується в час завершення електронних торгів, який вказується в оголошенні про проведення торгів (аукціону). Однак, якщо учасник торгів вносить цінову пропозицію менш ніж за 5 хвилин до часу закінчення електронних торгів, організатор продовжує строк проведення електронних торгів на 5 хвилин і так доти, поки не буде визначено переможця електронних торгів.
7.9. Переможцем електронних торгів визначається учасник торгів, який на час завершення електронних торгів запропонував найвищу ціну за лот.
7.10.У разі, якщо для електронних торгів (аукціону) встановлено мінімальну кількість учасників – не менше одного та на такі електронні торги (аукціон) зареєстровано лише одного учасника, то в цьому випадку після завершення терміну проведення електронних торгів такий учасник вважається переможцем торгів (аукціону) та йому пропонується придбати майно (лот) за його початковою ціною продажу.

8.Оформлення результатів електронних торгів
8.1. Негайно після оголошення переможця електронних торгів (аукціону) організатор формує протокол про проведення електронних торгів.
8.2. У протоколі зазначається інформація про:
8.2.1. номер лоту;
8.2.2. назва та опис лоту;
8.2.3. умови проведення електронних торгів;
8.2.4. учасники електронних торгів;
8.2.5. початкова ціна продажу;
8.2.6. хід проведення електронних торгів, переможця торгів та його цінову пропозицію;
8.2.7. реквізити переможця торгів;
8.2.8. сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі, вказується розмір винагороди організатора;
8.2.9. банківські реквізити замовника, на які мають бути перераховані кошти за придбане майно.
8.3. Організатор, відразу після закінчення електронних торгів, надсилає протокол в електронній формі переможцю торгів в Особистий кабінет та на адресу електронної пошти учасника торгів, а також на адресу електронної пошти замовника, а оригінал протоколу організатор, не пізніше наступного робочого дня, надає чи надсилає поштовим направленням.
8.4. Учасники торгів, які не визнані переможцями мають право вимагати надання їм копій протоколу, засвідчених організатором. Така копія надається організатором у день звернення.
8.5. Переможець торгів протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення електронних торгів та отримання протоколу в електронному вигляді зобов’язаний:
- підписати протокол про проведення електронних торгів та надати (надіслати) його організатору;
- перерахувати кошти за придбане майно на розрахунковий рахунок вказаний в протоколі;
- підписати договір купівлі-продажу майна (лоту) з замовником.
У випадку невиконання переможцем електронних торгів зазначених обов’язків, він вважається таким, що відмовився від придбання майна (лоту).
8.6. Протокол про проведення електронних торгів (аукціону) є підставою для укладання договору купівлі-продажу майна (лоту) та сплати переможцем електронних торгів коштів за придбане майно (лот). Право власності на придбане майно (лот) переходить до переможця торгів після належного виконання ним всіх обов’язків, передбачених пунктом 8.5 цього Регламенту.
8.7. У разі відмови переможця торгів від придбання майна (лоту) (виконання обов’язків, передбачених пунктом 8.5 цього Регламенту) замовник має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна (лоту) учасникові електронних торгів (аукціону), яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною, запропонованою іншими учасниками, за винятком переможця електронних торгів (аукціону). В даному випадку, замовник зобов’язаний повідомити організатора про прийняте рішення.
8.8. Замовник та організатор зобов’язані зберігати оригінали протоколів про проведення електронних торгів протягом строку, визначеного законодавством.

9. Повернення гарантійних внесків та винагорода організатора
9.1. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам торгів, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється організатором протягом 10 (десяти) банківських днів з дня закінчення електронних торгів. У випадку зазначення в заяві про участь в електронних торгах не повної інформації про банківські реквізити, організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.
9.2. Гарантійний внесок не повертається учаснику торгів у випадку:
- якщо жодний з учасників торгів не запропонував ціну вище за початкову (крім випадку, передбаченого пунктом 7.10 цього Регламенту);
- відмови переможця торгів від підписання протоколу про проведення електронних торгів та/або укладення договору купівлі-продажу майна (лоту), та/або не здійснення оплати за майно (лот) протягом строку, визначеного цим Регламентом;
- несплата переможцем торгів винагороди організатору.
9.3. Винагорода організатора за проведення торгів (аукціону) перераховується учасниками, що стали переможцями в електронних торгах, на поточний рахунок організатора протягом трьох банківських днів з дня закінчення електронних торгів. Винагорода організатора не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити замовнику. У разі несплати переможцем торгів винагороди організатору за проведення торгів (аукціону) вона вираховується з його гарантійного внеску. Гарантійний внесок перераховується організатором на рахунок замовника.

10. Визнання електронних торгів (аукціону) такими, що не відбулись
10.1. Електронні торги (аукціон) визнаються такими, що не відбулись, у разі:
10.1.1. відсутності учасників торгів або наявності лише одного учасника, якщо для участі в торгах (аукціоні) встановлено мінімальну кількість учасників не менше двох;
10.1.2. коли жоден з учасників торгів не запропонував ціну вищу за початкову;
10.1.3. відмови переможця електронних торгів від придбання майна (лоту).
10.2. Рішення про визнання торгів (аукціону) такими, що не відбулись, приймається організатором у триденний термін після виникнення підстави для такого визнання.
10.3. У рішенні про визнання електронних торгів (аукціону) такими, що не відбулись зазначається інформація про:
10.3.1. номер лоту;
10.3.2. назву та опис лоту;
10.3.3. умови проведення електронних торгів;
10.3.4. підставу для визнання торгів (аукціону) такими, що не відбулись.
10.4. Переможець електронних торгів, який відмовився від придбання майна (лоту) не допускається до участі в повторних електронних торгах (аукціоні) щодо цього ж майна (лоту).

11. Особливості проведення електронних торгів (аукціону)
з можливістю зниження ціни
11.1. У випадках, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням, електронні торги (аукціон) може бути проведено з можливістю зниження ціни, про що замовник обов’язково вказує в заявці на проведення електронних торгів (аукціону).
11.2. Електронні торги (аукціон) проводяться з можливістю зниження ціни до встановленої замовником мінімальної ціни продажу або без обмеження мінімальної ціни продажу.
11.3. Про можливість зниження ціни та мінімальну ціну продажу (сума, до якої може бути знижено ціну або відсоток, на який може бути знижено початкову вартість) організатор обов’язково вказує в оголошенні про проведення електронних торгів (аукціону).
11.4. Зниження ціни може відбуватись шляхом:
11.4.1. ЕТС через рівні інтервали часу автоматично знижує початкову вартість лоту на крок аукціону доки не виявиться бажаючий укласти договір, але не нижче мінімальної ціни продажу;
11.4.2. Замовник або організатор, у разі відсутності бажаючих укласти договір, після спливу визначеного в оголошенні про проведення електронних торгів (аукціону) часу в Особистому кабінеті знижують початкову вартість на визначену ціну.
11.5. Порядок зниження ціни обов’язково вказується в оголошенні про проведення електронних торгів (аукціону).
11.6. Якщо після зниження початкової вартості виявиться бажаючий укласти договір, електронні торги (аукціон) проводиться у загальному порядку.

12. Вирішення спорів
12.1. У разі незгоди учасника торгів з результатами електронних торгів або з будь-яких інших питань, які стосуються проведення конкурсу, він протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від організатора відповідного повідомлення (протоколу) має право подати організатору скаргу.
12.2. Скарга учасника торгів розглядається організатором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання та, за наявності підстав, задовольняється чи відхиляється на підставі відповідного рішення організатора.
12.3. За результатами розгляду скарги учасника торгів, організатор надсилає учаснику торгів відповідне повідомлення і виписку з рішення (у письмовому та електронному вигляді).
12.4. Відповідне рішення організатора може бути оскаржено до суду в порядку, визначеному законодавством України.

13. Технічні вимоги до ПК, операційної системи та швидкості передачі даних
13.1. Для забезпечення повноцінного використання системи електронних торгів користувач (заявник, оператор електронного майданчика, замовник, учасник) повинен використовувати ПК, що відповідає наступним критеріям:
- вимоги до операційної системи: ОС сімейства WINDOWS не нижче XP;
- вимоги до браузера: браузер Chrome, Safari, Firefox 4+, Opera 11+, Internet Explorer 8+ з включеним JavaScript та з підтримкою cookies;
- вимоги до швидкості передачі даних: не нижче ніж 50 мб/с.
13.2. У випадку недотримання чи невідповідності персонального комп’ютера, операційної системи, швидкості передачі даних, вимогам визначеним у п.13.1 цього Регламенту, організатор не несе відповідальності за своєчасність відображення інформації на ПК користувача, її оброблення та використання системою електронних торгів під час організації та проведення електронних торгів та відображення їх результатів.Додаток 1 до Регламенту проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна неплатоспроможних банків на ТОВАРНІЙ БІРЖІ «КИЇВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА»

1. Розмір винагороди за організацію та проведення електронних торгів(аукціонів):


Вартість майна,
(грн.)
Розмір винагороди,
(процент від вартості реалізованого майна)
0 – 500 000,00 3,0
500 001,00 – 1 000 000,00 2,0
1 000 001,00 – 10 000 000,00 1,0
10 000 0001,00 – 15 000 000,00 0,5
більше 15 000 001,00 0,1
2. Розмір реєстраційного внеску для осіб, що бажають взяти участь в електронних торгах (аукціонах):

Вартість майна,
(грн.)
Розмір реєстраційного внеску,
(грн.)

до 100 000,00 50,00
100 001,00 – 500 000,00 100,00
500 001,00 – 1 000 000,00 200,00
більше 1 000 001,00 300,00

Версия для печати Версия для печати

 
 
Главная
Порядок участия в аукционе
Контакты
Регистрация 2009